Tidningssändningar

1. POSTNINGSDAG

 • Anteckna dagen och månaden med två siffror och årtalet med fyra siffror.
 • Postningsdagen skall alltid antecknas på förteckningen.

2. UTDELNINGSDAG

 • Anteckna dagen och månaden med två siffror och årtalet med fyra siffror.
 • Prissättningen grundar sig på utgivningsdagen.
 • Utgivningsdagen (utdelningsdagen) skall alltid antecknas på förteckningen.

3. TIDNINGENS NAMN

 • Anteckna tidningens fullständiga namn.
 • Anteckna kunden fullständiga namn i det fall att du använder ett annat kundnummer än tidningens kundnummer, som börjar med siffrorna 88.
 • Produktnamnen som motsvarar de ovan nämnda produktnumren finns på den tryckta försändelseförteckningens sista sida. 

4. TIDNINGENS NUMMER

 • Tidningens nummer antecknas utan årtal. Bokstavsdelen till ett specialnummer av tidningen, t.ex. "B" antecknas efter det egentliga numret.
 • Exempel:

  Vanligt nummer
  6
  Dubbelnummer
  6-7
  Specialnummer
  6B
  Specialdubbelnummer
  6B-7B

5. KUNDNUMMER

 • Kundnumret antecknas alltid på blanketten.
 • Kundnumret är tidningens kundnummer, som börjar med 88.
 • Kundnumret kan även vara tidningsbetalarens kundnummer.
 • Användningen av samtliga tidningstjänster kräver att försändelseförteckningen fylls i (både i grundutdelningen och för de utdelningstjänster som produceras i Avtalsutdelning av tidning), oavsett om försändelserna är adresserade eller oadresserade.
 • Faktureringen av följande produktnummer förutsätter alltid att tidningens kundnummer som börjar med 88  - Produktnamnen som motsvarar de ovan nämnda produktnumren finns på den tryckta försändelseförteckningens sista sida.

6. FAKTURERINGSADRESSENS NUMMER

 • Denna punkt fylls i endast om faktureringsadressen är en annan än den normala faktureringsadress som definieras i tidningens produktavtal eller kundavtal.
 • Om det är nödvändigt att använda en annan adress än den normala faktureringsadressen skall kunden avtala om användningen av den aktuella adressen med Postis kontaktperson.
 • De flesta tidningskundnummer har endast ett faktureringsadressnummer.

7. PRODUKTLISTA

 • Produktlistan inklusive produktnummer finns på omstående sida av försändelseförteckningen.
 • Listan kan tas loss från försändelseförteckningen och användas som ”hustavla”.
 • Tillägsinformation om produkter i avsnittet Tilllägstjänster för adresserad grundutdelning
  • När tilläggstjänsten Uppsnabbning används i Press Pro-tjänsten (produktnumren 5704 eller 5705) ska även den utdelningstjänst som tidningen använder och som motsvarar transporthastigheten 01, dvs. Press Pro 1 (12900) eller Press Pro 1 tidning (12838) antecknas på försändelseförteckningen.
  • När tidningen i Press Pro-tjänsten använder tilläggstjänsten Ändrad postinlämnings- och utdelningsdag eller tilläggstjänsten Ändrat postinlämningsställe (produktnumren 5706–5709) ska även den utdelningstjänst som tidningen använder, dvs. Press Pro 1 tidskrift (12900), Press Pro tidning (12838), Press Pro 2 tidskrift (12839) eller Press Pro 2 tidning (12899) antecknas på försändelseförteckningen. Kontakta alltid Posti om du vill ändra Postinlämningsstället för tjänsten Press Pro Local (12841)
  • Om du vill ändra utdelningen av Press Basic-tjänsten till transporthastigheten 01 ska du utöver Press Basic-tjänsten (produktnummer 12840) också använda tilläggstjänsten Press Basic-uppsnabbning (produktnummer 12842) för motsvarande antal försändelser.
  • Om ett tidningsparti på minst 100 exemplar är obuntat ska du för motsvarande antal

8. MODELL FÖR SIFFROR

 • Skriv siffrorna klart och tydligt på försändelseförteckningen enligt modellen, använd maskin eller texta.

9. PRODUKTNUMMER

 • Produktnumren och produktnamnen finns på frånsidan av den tryckta försändelseförteckningen.
 • Produktnumret skall alltid antecknas på förteckningen.

10. ANTAL

 • Anteckna här stycketalet av den produkt som lämnas in.
 • Vid buntförsändelser (produktnumren är 1007 och 1008), antecknas antalet buntar.

11. ZON

 • Inrikes zonerna är FI = finska fastlandet och AH = Åland.
 • Zonerna för de internationella tjänsterna är: EU = EU-Europa, EU2 = icke EU-Europa och ÖVRIGA = övriga länder.
 • En förteckning över vilka länder som hör till respektive zon finns i prislistan för företag.
 • Om användning av zoner som avviker från dessa avtalas separat med Posti.

12. ENHETSVIKT

 • Här antecknas radvis vikten på en försändelse.
 • Vikten antecknas i gram.
 • Med undantag av postning av Buntförsändelser (produktnumren 1007 och 1008).

Produktspecifika anvisningar för hur vikten per enhet ska antecknas:

Ett personligt meddelande skickas som bilaga till tidningen (bl.a. medlemskort eller faktura)

 • För dessa tjänster ska utöver Economy-brevbilaga (produktnummer 1028) och Priority-brevbilaga (produktnummer 5332) dessutom på separat rad på försändelseförteckningen antecknas det produktnummer för adresserad tidningstjänst som tidningen använder. Som tidningens vikt per enhet ska du anteckna tidningens + bilagans vikt per enhet på den valda tidningstjänstens rad.

Reklam- och marknadsföringsförsändelser som delas ut i Avtalsutdelning av tidning (Tidigutdelning).

 • Spridningsmarknadsföring (produktnummer 1873). Tidningens vikt inklusive bilagor eller vikten av en prenumerationsbroschyr.
 • Spridningsmarknadsföring, täckutdelning av tidning (produktnummer 5398). Tidningens vikt inklusive bilagor.
 • Separat trycksak (produktnummer 1874). Vikt per enhet för en separat trycksak.
 • Instucken trycksak (produktnummer 5396). Vikt per enhet för en instucken trycksak.

13. TOTALVIKT

 • Här antecknas sändningens sammanlagda vikt.
 • Används vid postning av Buntförsändelser (produktnumren 1007 och 1008), använd alltid totalvikten i stället för styckevikten.

14. INFOKOD

 • Infokoden finns till för att göra det lättare för kunden att kontrollera fakturan.
 • Infokoden är radspecifik
 • Infokoden kan bestå av högst 15 tecken och koden kan innehålla bokstäver och siffror.
 • Infokoden kopieras på fakturan och Posti vet inte vad koden betyder.
 • Utdelningskod ska fyllas i endast för produkter som hör till Avtalsutdelningar av tidning 1018 Tidigutdelning
  • 1020 Annan Avtalsutdelning
  • 1021 Lördagsutdelning
  • 1022 Söndagsutdelning
  • 1873 Spridningsmarknadsföring
  • 1874 Separat trycksak
  • 5396 Instucken trycksak
  • 5398 Spridningsmarknadsföring, täckutdelning av tidning
  • 7054 Separat tidningsdel till prenumeranter
  • 7055 Separat trycksak till prenumeranter
  • 7056 Separat trycksak till icke-prenumeranter
  • 7635 Instucken veckobilaga
  • 1023 Avtalsbunt avtalsutdelning

 

15. BRUKSKOD

 • Om användning av fältet avtalas separat med Posti.
 • Er kontaktperson på Itella ger närmare information om det blir nödvändigt att använda fältet.

16. SÄNDNINGSBETECKNING

 • Sändningsbeteckningar används inte i tidningsprodukter

17. CHAUFFÖREN FYLLER I

 • Tidningens postningshus ska inte fylla i denna punkt

18. AVSÄNDARENS STÄMPEL ELLER NAMN

 • Här antecknas avsändarens namn (utgivare, tryckeri eller leverantör av postningstjänster)

19. FÖRBEHÅLL

 • I förbehåll antecknas särskilda tilläggsuppgifter om sändningen.

20. UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

 • Underskrift och namnförtydligande är obligatoriska uppgifter.
 • Det är också bra att anteckna telefonnumret.

21. MOTTAGNINGSKONTROLL

 • Denna punkt fylls i av Posti.

22. POSTNUMMER

 • Denna punkt fylls i av Posti.