Importförtullning

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. Tullen beslutar om försändelserna ska invänta förtullning. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till mottagaren.

De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.

Tullen i Finland räknar ut tullen och skatterna på försändelsen. Dessa grundar sig på försändelsens tullvärde, som inkluderar bl.a. postavgifterna.

Posti kan endast hantera transiteringar som har levererats enligt följande

Transiteringarna adresseras till lager som befullmäktigats av Tullen och som har status "befullmäktigad mottagare".

Det finns en förteckning över befullmäktigade speditionsfirmor på Tullens webbplats. Tullens förteckning är endast på finska. Du kan söka företag t.ex. genom att skriva stadens namn i Kaupunki-sökfältet. De befullmäktigade mottagarna (VV) anges med X i tabellens högra kolumn.

Posti fhanterar inte transiteringar som har adresserats till en part som inte innehar godkännandet ovan. Felaktigt transiterade försändelser returneras till avsändaren inom ramen för den normala förvaringstiderna, om mottagaren inte korrigerar transiteringen eller använder någon annan förtullningskanal som anvisas av Tullen.